سیم مفتول مسوار

سیم مفتول مسوار سیم مفتول مسوار ترکیبی از آلیاژ های عناصر قلع و مس می باشد. مفتول مسوار در واقع مفتول آهن است. که بعد از انجام آخرین مرحله کشش و رسیدن به سایز مورد نظر وارد ۲ وان که به ترتیب زیر [...]